UM Katowice - Dotacje celowe na odnawialne źródła energii.

Urząd Miasta Katowice informuje, że mogą być udzielane jednorazowe dotacje celowe dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie miasta Katowice z zakresu:

  • zmiany ogrzewania tradycyjnego węglowego w budynku/lokalu mieszkalnym na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, elektryczne, sieć miejska, kominkowe, olejowe, ogrzewanie węglowe na kocioł ekologiczny z atestem). Dotacja celowa może być udzielona jednorazowo w wysokości do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 6 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny.  

 • zainstalowania odnawialnego źródła energii w budynku/lokalu mieszkalnym. Dotacja celowa może być udzielona jednorazowo w wysokości do 50% nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 6 000 zł brutto na budynek/lokal mieszkalny.   

 • usunięcia, utylizacji i transportu wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego/gospodarczego. W przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków na usunięcie, utylizację i transport wyrobów zawierających azbest, nie więcej jednak niż 50 000 zł na budynek mieszkalny/gospodarczy.     

Wszystkie osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy ubiegające się o uzyskanie dotacji celowej składają wnioski do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielona dotacja celowa. Szczegółowe informacje dotyczące:

• uprawnionych do złożenia wniosku,

• zakresu składanego wniosku,

• wymaganych dokumentów,

• sposobu składania wniosku,

• terminów składania wniosków i rozliczania dotacji,

• numerów telefonów i godzinach pracy urzędu,

znajdują się wraz z formularzami elektronicznymi oraz wnioskami w formacie PDF na platformie www.sekap.pl w katalogu usług „Ochrona Środowiska”, w karcie usługi „Udzielanie dotacji celowej na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

źródło: Urząd Miasta Katowice